سورین آوالانچ

سولیر

ردوو

ردوان

ردنایت

پیچ آوالانچ

پارادیو

کامللا

  گل بزرگ دسته  رنگ   قرمز سایز گل باز ارتفاع غنچه        60-65 mm عرض غنچه        40-45 mm رایحه        ندارد ارتفاع ساقه        […]

دولموتیا